ceza

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak

YENİ TCK MD
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli
durum veya zor şartlardan yararlanmak
suretiyle,

ESKİ TCK MD
MADDE 504/5.
Bir kimseyi içinde bulunduğu
tehlikeli veya zor durumdan
kurtarmak bahanesiyle,

765 sayılı kanunun 504. maddesinin 5. bendinde bir kimseyi
içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak bahanesiyle
dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmişti. 5237 sayılı
kanun bu ağırlatıcı nedeni biraz farklı şekilde düzenlemiştir.765 sayılı

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

8. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 208: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 348 : (345. madde yollamasıyla) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.

Her iki madde de birbiriyle uyumlu biçimde gerçek özel belgeyi bozmak, yok etmek (ortadan kaldırmak), gizlemek eylemlerini suç olarak kabul etmiştir.

Yukarıda “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” bölümündeki genel nitelikteki

açıklamalar, “özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” konusunda da geçerlidir.

Özel belgede sahtecilik

6. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 207: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 345, 346: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

2) “ “ “ “ 344 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 353 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis

4) “ “ “ “ 325 : 1 aydan 1 yıla kadar hapis ve 50 liradan aşağı

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

4. (a)- 1) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 205/1. cümle: 2 yıldan 5 yıla kadar hapis.

2) “ “ “ “ “ 205/ 2. cümle: 1. cümledeki ceza yarı oranında

artırılır.

(b)- 765 sayılı T.C.K. madde 348: 339, 342, 343, 344. maddelerdeki cezalara hükmolunur.

765 sayılı Kanunun 348. ve 5237 sayılı Kanunun 205. maddesinin ortak özelliği; bir gerçek

belgenin haksız olarak bozulması, yok edilmesi (ortadan kaldırılması), gizlenmesidir.

Mühür bozma

(a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 203 cezası: 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya

52. maddenin yollamasıyla) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 274/1: 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 40 liraya kadar ağır para

cezası (19. madde ile 3506 veya 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranı uygulanır).

Her iki madde arasında düzenlenme amacı ve öğeleri bakımından bir fark yoktur.

Suçun maddi öğesi: bir şeyin saklanması veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için,

Etkin Pişmanlık

1. 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 201: 197, 198, 199 ve 200. maddelerde tanımlanan

suçlarla ilgili olarak cezadan kurtulmaya olanak veren etkin pişmanlık durum ve koşulları açıklanmıştır.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 326: 316-325. maddelerde belirtilen suçlarda cezadan bağışıklık

durum ve koşulları gösterilmiştir.

765 sayıl Kanunun 326. maddesine göre; soruşturma ve kovuşturma makamlarınca haber

alınmadan önce, kendi istek ve iradesiyle 316-325. maddelerdeki suçlardan bir veya birkaçının sonuç

Para ve Değerli damgaları oluşturan araçlar

(a)5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 200: 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve (5 günden 730

güne kadar) adli para cezası.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 323: 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya

kadar ağır para cezası; madde 324: 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır

para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranları uygulanır).

765 sayılı Kanunun 323. maddesi, kağıt parayı da kapsayan kamu değeri kağıtları (paraya

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık

YENİ TCK MD.

Etkin pişmanlık
MADDE 168. - (1)Hırsızlık, mala
zarar verme, güveni kötüye
kullanma, dolandırıcılık ve
karşılıksız yararlanma suçları
tamamlandıktan sonra ve fakat
bu nedenle hakkında
kovuşturma başlamadan önce
failin, azmettirenin veya yardım
edenin bizzat pişmanlık
göstererek mağdurun uğradığı
zararı aynen geri verme veya
tazmin suretiyle gidermesi
hâlinde; cezası üçte birden üçte
ikiye kadar indirilir. Yağma
suçunda ise, cezada altıda birden
üçte bire kadar indirim yapılır.
(2) Kısmen geri verme veya
tazmin hâlinde etkin pişmanlık

Zorunluluk halinde hırsızlık

YENİ TCK MD.

Zorunluluk hâli
MADDE 147. - (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil
bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde,
olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim
yapılabileceği gibi, ceza vermekten de
vazgeçilebilir.

ESKİ TCK MD.

MADDE 494/I- 3. Zaruret
haline ulaşmayan ağır ve
acil bir ihtiyacı karşılamak
için birmal hakkında
işlenirse

765 sayılı TCK.nun 494/3 maddesinde düzenlenen zorunluluk
halindeki hırsızlık suçu yeni kanunun 147. maddesinde yer alıyor. Ancak bu iki
hüküm arasında önemli bir farklılık var, eski kanunda ağır ve acil ihtiyacın

Hırsızlıkta çalınan mal değerinin azlığı

Y. TCK MD.
MADDE 145. - (1)
Hırsızlık suçunun
konusunu
oluşturan malın
değerinin azlığı
nedeniyle,
verilecek cezada
indirim
yapılabileceği gibi,
ceza vermekten de
vazgeçilebilir.

ESKİ TCK MD.
Madde 522 - Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan şeyin veya ika edilen
zararın kıymeti pek fahiş ise mahkeme cürme mahsus
olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına
ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir.
Kıymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut
vaki zararın cürüm işlendiği zamandaki kıymeti nazarı

Alacağı tahsili amacıyla hırsızlık

YENİ TCK MD.
MADDE 144. - (1) Hırsızlık suçunun;
b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı
tahsil amacıyla işlenmesi

ESKİ TCK MD.
Eski kanunda bu hükme karşılık
bir düzenleme mevcut değildi.

Bu hüküm 765 sayılı kanunda bulunmayan yeni bir
düzenlemedir. Bu hükmün uygulanabilmesi için fail ile mağdur arasında bir
hukuki ilişki24 bulunmalıdır.Bu hukuki ilişki nedeniyle fail mağdurdan
alacaklı bulunmalıdır.Fail bu alacağını tahsil edebilmek için borçlunun malını
çalmalıdır. Faildeki saik alacağını tahsil etmek olmalıdır.

İştirak halinde işlenen suçlarda maddede öngörülen ceza

Malik olunan mal üzerinde hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 144. - (1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik
olunan mal üzerinde işlenmesi

ESKİ TCK MD.
MADDE 494/I -2.Failin müşterek
veya iştirak halinde mülkiyetine sahip
olduğu mal hakkında işlenmesi

144. madde, 765 sayılı TCK’nın 494/I-2. bendiyle aynı
düzenlemeyi getirmektedir.Buna göre üzerinde paylı mülkiyet veya
elbirliğiyle mülkiyet bulunan mal üzerinde paydaşlardan22 birinin hırsızlık
suçunu işlemesi halinde bu hafifletici neden uygulanır.23
Hüküm, paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,

Enerji hırsızlığının örgüt faaliyetiyle yapılması

Fıkranın ikinci kısmında bu fiillerin bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde cezanın daha da ağırlaştırılacağı
hükme bağlanmıştır.

Maddedeki örgüt deyiminden 5237 sayılı kanunun 220/1
maddesi uyarınca, “amaçlanan suçları işlemek için ve elverişli olmak
koşulu ile an az üç kişinin bir araya gelmesi”dir.
Söz konusu fıkrada, “suçun bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesinin” niçin yalnızca m. 142/3’de öngörülen nitelikli
hal bakımından nitelikli hal olarak göz önünde bulundurulduğu hususu haklı
eleştirilere yol açmıştır.

Enerji hırsızlığı yada Enerji tesislerindeki hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji
hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya
depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, ikinci
fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, on beş yıla kadar
hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.

ESKİ TCK MD.
Eski kanunda bu
hükme karşılık bir
düzenleme
mevcut değildi

142. maddede 765 sayılı kanunda yer almayan bir ağırlatıcı
neden öngörülmüştür.Bu hükme göre :
1.Suçun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında işlenmesi

Resmi sıfat takınarak hırsızlık

YENİ TCK MD

MADDE 142. - (2) Suçun
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya
yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat
takınarak işlenmesi

ESKİ TCK MD
Madde 493/I- 3. Kıyafet değiştirerek
işlenirse;
4. Salahiyeti olmaksızın resmi sıfat
takınarak yapılırsa

Kişi kendisini tanınamayacak hale getirmekle yakalanmasını önlemek ve
böylece cezasız kalmasını sağlamak amacını gütmektedir.Üst başta olduğu
kadar çehrede yapılan değişiklikler de bu kavramın içindedir; kadın elbisesiyle
evin içine girildikten sonra hırsızlık yapılması gibi (DÖNMEZER,Sulhi, Kişilere

Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı

TCK.nun 142/1-b bendinde yazılı 2. ağırlaştırıcı neden de
hırsızlığın bina7 ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya
hakkında işlenmesidir. Eski TCK’da bina ve eklentilerine girilerek suç
işlenmesi hali biri gündüz girilmesi hali(491/III-4.bent),diğeri ise gece girilmesi
hali(492/I-1. bent) olmak üzere iki hükümde düzenlenmişti.Geceleyin bina
içinde işlenmesi gündüze göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktaydı.Yeni
kanun gündüz-gece farkını kaldırarak suçun bina ve eklentileri
içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesini

Nitelikli Haller

Eski kanunda hırsızlık suçuna ilişkin olarak 491, 492 ve 493.
maddesinde yer alan nitelikli unsurların büyük bölümünün yeni kanunda tek
bir maddede toplandığını, 142. maddede toplandığını görmekteyiz. Ancak bazı
nitelikli unsurlara yeni kanunda yer verilmemiştir. Bundan farklı olarak bazı
yeni nitelikli unsurlar da yeni kanunda kabul edilmiştir.

Bunlardan birincisi elektrik enerjisine karşı hırsızlık suçunun
işlenmesidir. Bir diğeri ve en önemlisi elde veya üstte taşınan eşyaya karşı
hırsızlık suçunun işlenmesi yani kamuoyu literatüründe kapkaççılık olarak

Hırsızlık suçuna teşebbüs

Diğer yandan, 765 sayılı TCK’nda teşebbüs eksik ve tam teşebbüs
olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktaydı.Bu da hangi halde suçun eksik
teşebbüs aşamasında, hangi halde tam teşebbüs aşamasında kaldığının belirlenmesinde sorunlar oluşturmaktaydı.Hırsızlık suçuna eksik teşebbüsün mümkün olduğu genel olarak kabul edilmekle beraber,bu suça tam teşebbüsün mümkün olup olmadığı konusu tartışılmaktaydı.5237 sayılı TCK eksik teşebbüs-tam teşebbüs ayrımını kaldırmıştır.

Artık suçun tamamlanamadığı teşebbüs aşamasında kaldığı hallerde ceza

Basit hırsızlık suçu için lehe olan kanun 765 sayılı TCK.dur

Suçun temel şeklindeki bir başka farklılık da suçun cezasında
ortaya çıkmaktadır. Basit hırsızlık suçunun cezası yeni Türk Ceza Kanununa
göre bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirtilmiştir. Eski kanunda bildiğiniz
gibi alt sınır altı aydan başlanmaktaydı. Dolayısıyla 1 Nisan 2005’e kadar
işlenecek hırsızlık suçlarında lehe olan kanun şu an yürürlükte olan kanun
olacaktır.

Bulunduğu yerden alma

Suçun temel şekline ilişkin hareket unsuru bakımından her iki
kanun arasında bir fark yok. Bulunduğu yerden alma, her iki kanunda da
kabul edilmiştir. Tabi burada almanın ne zaman tamamlanacağı çok önemlidir .

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir
banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar
sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

Suçun Maddi Konusu

Yeni kanunda taşınabilir mal yerine taşınır
mal ifadesinin kullanılması..

Acaba burada kanun koyucu öncekinden farklı
bir düzenleme amaçlamış olabilir mi? Nitekim bazı yazarlar uygulamada bu
tabirin medeni hukuk anlamında yorumlanabileceğini ve bu nedenle de
çalınabilmesi fiziken mümkün olan gemilerin medeni hukuk açısından taşınır
mal sayılmadıkları için bu eylemlerin hırsızlık suçu kapsamında
değerlendirilmeyebileceği endişesini belirtmişlerdir.

Ancak burada da bir farklılığın meydana geleceğini
düşünmemek lazım. Nitekim Ceza hukuku bakımından bir malın taşınır mal

Hırsızlık Suçları

Yeni Türk Ceza Kanunu fasıl ayrımına yer vermediği için
sistematiğe uygun bir şekilde mal varlığına karşı suçlar birbirinin ardı sıra yeni
kanunda düzenlenmiş olmaktadır. Mal varlığı öteden beri bireyin
korunmaya layık en önemli değerlerinden birisini oluşturduğu için hemen
hemen tüm ceza yasaları mal varlığına karşı suçları, değişik suç tipleri altında
düzenlemektedir

Muhammet Murat ÜLKÜ

Bir çocuk niçin hırsızlık yapar?

PEDAGOJİ Uzmanlarınca, okul öncesi dönemde görülen izinsiz eşya alma bir uyum ve davranış bozukluğu olarak kabûl edilmez Zira 3-6 yaşları arasında çocuklar, ‘ben merkezci’ bir kişiliğe sahip oldukları için, gittikleri evlerde veya kreşte arkadaşlarında gördükleri oyuncak ya da benzeri şeyleri almakta sakınca görmezler Bu yaşlarda çocuklar kendilerini dünyanın merkezinde görürler Herkes ve her şey onlara hizmet etmek ve isteklerini karşılamak için vardır ‘Mülkiyet’ duygusu tam olarak gelişmediği için, çocuklar, başka birine ait eşyayı izinsiz olarak almanın kötü bir davranış olduğunu anlamakta

Hırsız evde ise ne yapmalıyız?

>Sakin olunuz! Telaşlanmayınız! Hayatınızın her şeyden değerli olduğunu unutmayınız!
>Sizin için tehlike teşkil etmeyecekse Polisi arayınız!
>Can güvenliğiniz için hırsızla karşı karşıya gelmekten sakınınız!
>Hırsızın cezasını vermeye yeltenmeyiniz! Aksi halde kanun önünde suçlu duruma düşebilirsiniz!

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar