hak

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ortak Öğeleri

Belgelerde sahteciliğin, diğer anlatımla gerçeğin taklit veya tahrifinin aldatma yeteneği

olması, zarar olanak veya olasılığı bulunması, kasten (zarar verme bilinciyle) yapılması gerekir.

Eylemin belge niteliğindeki yazı üzerinde gerçekleştirilmiş olması, sahtecilik suçunun ön

koşuludur.

Aldatma yeteneği; belgedeki sahteciliğin ilk bakışta anlaşılamaması, başkalarını aldatabilecek

biçim ve içerikte olmasıdır. Aldatma yeteneğini, suçun maddi öğesine göre hakim takdir eder. Aldatma

Tüzel kişiler için güvenlik tedbiri

YENİ TCK MD.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 169. - (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve
dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına
haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ESKİ TCK
HÜKMÜ
Eski kanunda bu
hükme karşılık bir düzenleme
mevcut değildi

5237 S. TCK’nın 169. maddesinde hırsızlık suçunun işlenmesi
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler31 hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunabileceği kabul edilmiştir.

Hırsızlık suçunda cezada indirim

YENİ TCK MD.
MADDE 167. - (2) Yağma ve nitelikli
yağma hariç, bu bölümde yer alan
suçların;
Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan
eşlerden birinin, aynı konutta beraber
yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı
konutta beraber yaşamakta olan amca,
dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci
derecede kayın hısımlarının zararına
olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba
hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza,
yarısı oranında indirilir.

ESKİ TCK MD.
Madde 524/II-Haklarında ayrılık
kararı verilmiş olan karı veya
kocanın yahut faille
beraber bir dam altında

Hırsızlık suçunda şahsi cezasızlık

YENİ TCK MD.
MADDE 167. - (1) Yağma ve
nitelikli yağma hariç, bu bölümde
yer alan suçların;
a) Haklarında ayrılık kararı
verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya
bu derecede kayın hısımlarından
birinin veya evlat edinen veya
evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan
kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi
hâlinde, ilgili akraba hakkında
cezaya hükmolunmaz.

ESKİ TCK MD.
Madde524- Bu babın birinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci ve sekizinci
fasıllarında ve 516 ncı maddenin birinci
fıkrası ile 518, 519 ve 521 inci
maddelerinde beyan olunan cürümler

Ulaşım araçları içinde ve bunların belli varış kalkış yerlerinde bulunan eşya hırsızlığı

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (1) Hırsızlık
suçunun
c)
Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya
kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi

ESKİ TCK MD.

Madde 492/I- 6. Her nevi nakil vasıtaları
içinde seyahat eden yolcuların eşya ve
parası hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan
idarelerin dairelerinde veya istasyon ve
iskele ve meydanlarında veya mabetlerin
içinde yapılırsa;

(7-)(Bina başkasının girme hakkı olmadığı, başkalarının girmesine izin

Suçun tamamlanma anı mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesidir.

TCK.nun 141. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere
hırsızlıkta suçun tamamlanma anı mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son
verilmesi, bir başka deyişle, mağdurun suç konusu eşya üzerinde
zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hale
gelmesi anıdır.

Kısacası, 765 Sayılı TCK ’ deki düzenlemenin aksine suçun
tamamlanması için çalınan malın mutlaka hırsızın tasarruf alanına
girmesi gerekmemektedir, zilyedin tasarruf alanından fail tarafından
çıkarılması yeterlidir.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar