kamu

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 206: 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve (52. maddenin

yollamasıyla) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 343/1: 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

2) 765 sayılı T.C.K. madde 343/2: 6 aydan 2 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 351 (yalan bildirim aşamasında kalmışsa): 6 aydan 2 yıla

kadar hapis ve 5.000 liradan 30.000 liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı

Kanunlardaki artış oranları uygulanır).

Resmi belge

Kamu görevlisi veya hukuken yetkili kılınan tarafından, yasa gereğince yerine

getirdiği işlev (fonksiyon) nedeniyle düzenlenen belgedir. Resmi belgeye bu niteliği ve hukuksal sonuçları

yasa hükmü verir. Belgeyi düzenlemek kamu görevlisinin görevi içinde bulunmalı ve belge yasada

öngörülen usul, biçim ve işlemlere uygun düzenlenmiş olmalıdır.

Kamu görevlisince düzenlenen ve doğrudan doğruya kamuyu ilgilendiren belgeler hem içerik

hem de biçim bakımından resmi belge olduğu gibi içeriği özel hukuka ilişkin bulunduğu halde, yetkili

Kamu Değeri Kağıtları ( Paraya eşit sayılan değerler )

(a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 198: Paraya eşit sayılan değerlerin belirtildiği bir

tanım maddesidir.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 331 ve 316/2 (son): 331. maddede paraya eşit sayılan değerler

olan kamu değeri kağıtları açıklanmakta, 316/2(son) madde ise, ulusal ziynet altınlarının da “para”

hükmünde olduğu belirtilmektedir.

765 sayılı T.C.K.nun 331. maddesi (ikinci cümlesi) uyarınca “kağıt para” kamu değeri

kağıtlarındandır ve kamu değeri kağıtları para gibidir. Bunlar; (a) Yasa gereği madeni paralar gibi

Herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı

Bunlardan birincisi, herkesin girebileceği bir yerde
bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış
eşya hakkında işlenmesidir.
Örneğin, bir otomobilde bırakılan eşyanın çalınması halinde bu
hükmün uygulanabilmesi için kapılarının kilitlenmiş olması gerekir.

6 Burada, eşyanın bulunduğu yer değil, özgülendiği amaç önem taşımaktadır. Bu
da maddede “kamu yararı” veya “kamu hizmeti” olarak belirtilmiştir. Eşyanın
bu amaçlara özgülenmiş sayılabilmesi için kişi ayırımı gözetilmeksizin, bedeli

Bulunduğu yer önemli olmaksızın kamu yararına ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyanın çalınması nitelikli bir haldir

TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan son nitelikli hal
de hırsızlığın kamu yararına veya kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında
işlenmiş olmasıdır. Buna ilişkin eski TCK.nun 491/3. maddesinin 1. bendinin
son cümlesine göre kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş eşyanın
çalınmasının nitelikli bir hal olarak kabulü için bu eşyanın resmi
dairelerde ve evrak mahzenlerinde veya umumi müesseselerde
muhafaza olunmayan eşyalardan olması şartı aranmıştı. Yeni hükümde
ise nerede bulunduğunun önemi olmaksızın kamunun
yararlanmasına ve hizmetine sunulmuş eşyanın çalınması halinde6

Kamu kurum ve kuruluşlarının eklentisinden yapılan hırsızlık nitelikli hali oluşturmaz.

Suça konu şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunmasından söz edildiği için, buranın “eklentisi” sayılan bir yerde bulunan
eşya hakkında işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna
gidilemeyecektir.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar