kanun

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak

YENİ TCK MD
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı
kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

ESKİ TCK MD
765 sayılı kanunda buna
karşılık gelen bir hüküm
yoktu.

(g) bendinde, dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının
sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi bu suç açısından bir
nitelikli unsur olarak belirlenmiştir.

ETCK’da “haberleşme araçları”nın kullanılmasından
söz edilmekte iken, YTCK “basın ve yayın araçlarının sağladığı
kolaylıktan yararlanmak”tan söz etmektedir. Bu nitelikli halin

Dolandırıcılıkta Ağırlatıcı nedenler

5237 sayılı kanunda bu suçun ağırlatıcı nedenleri 158.
maddede düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık suçu

Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve
desiseler yaparak hataya düşürerek veya mağdurda esasen var olan
hatadan hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanarak onun veya
başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat
sağlamak dolandırıcılık suçunu oluşturuyordu.

5237 sayılı yasa dolandırıcılık suçunun basit şeklini 157.
maddede tanımlamıştır. Bu tanıma göre hileli davranışlarla bir kimseyi
aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya
başkasına bir yarar sağlamak dolandırıcılıktır. Yeni hükümle eski hüküm

İçtima kuralı

15. 5237 sayılı (Yeni) T.C.K madde 212: Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun

işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya

hükmolunur.

Bu maddenin 765 sayılı Kanunda karşılığı yoktur.

Resmi belgede sahtecilik düzenleme ve değiştirmeyle oluşur. Onun kullanılmasıyla gerçekleşen

diğer suç nedeniyle ayrıca cezalandırmada bir duraksama yoktur.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması, ancak sahte belgenin kullanılmasına bağlıdır.

Daha az cezayı gerektiren hal

14. (a) 5237 sayalı (Yeni) T.C.K. madde 211: verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(b) 765 sayılı T.C.K madde 347 : resmi belgede 1 aydan 2 yıla kadar, özel belgede

7 günden 6 aya kadar hapis.

765 sayılı Kanunun 347 maddesi; kendisinden önceki (339’dan 346’ya kadar olan) maddelerdeki

sahtecilik suçları hakkında ve yalnızca “ gerçek bir olayın kanıtını elde etmek amacıyla” işlenmesi halinde

uygulanabilir.

5237 sayılı Kanunun 211'inci maddesi hem “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın kanıtlanması”

Açığa imzanın kötüye kullanılması

9. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 209/1: 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 509/1-1.cümle: 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 150 liradan aşağı

olmamak üzere ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranları uygulanır).

765 sayılı Kanunun (malvarlığına karşı suçlar) kısmında ve (inancı kötüye kullanma) bölümünde

yer alan açığa imzanın kötüye kullanılması; öğretide suçun tipi ve öğeleri bakamından bir sahtecilik

Özel belge

kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden

sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, ancak; doğrudan hukuken hüküm,

sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya kanıtlanmasına yarayan yazıdır. Kuşkusuz konusu

hukuka aykırı olmamalıdır.

Özel belgede sahtecilik suçunun maddi öğesi; iki ayrı eylemden oluşur. Bunlardan biricisi

kısmen veya tamamen sahte belge düzenlemek veya gerçek belgede değişiklik yapmak, ikincisi

Özel belgede sahtecilik

6. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 207: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 345, 346: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

2) “ “ “ “ 344 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 353 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis

4) “ “ “ “ 325 : 1 aydan 1 yıla kadar hapis ve 50 liradan aşağı

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 206: 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve (52. maddenin

yollamasıyla) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 343/1: 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

2) 765 sayılı T.C.K. madde 343/2: 6 aydan 2 yıla kadar hapis.

3) “ “ “ “ 351 (yalan bildirim aşamasında kalmışsa): 6 aydan 2 yıla

kadar hapis ve 5.000 liradan 30.000 liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı

Kanunlardaki artış oranları uygulanır).

Resmi Belgelerde Sahtecilik

1. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde : 204/1 : 2 yıldan 5 yıla kadar hapis. (b)-1) 765 sayılı T.C.K. madde 342/1, 346: 2 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis.

2) “ “ “ “ 342/3, 346 : l yıldan 3 yıla kadar ağır hapis.

3) “ “ “ “ 344, 346 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

4) “ “ “ “ 350 : 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

5) “ “ “ “ 356 : 3 aydan 1 yıla kadar hapis.

Mühür bozma

(a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 203 cezası: 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya

52. maddenin yollamasıyla) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 274/1: 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 40 liraya kadar ağır para

cezası (19. madde ile 3506 veya 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranı uygulanır).

Her iki madde arasında düzenlenme amacı ve öğeleri bakımından bir fark yoktur.

Suçun maddi öğesi: bir şeyin saklanması veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için,

Mühürlerde Sahtecilik

1. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 202/1: 2 yıldan 8 yıla kadar hapis.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 332: 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya

kadar ağır para cezası ( 19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranı uygulanır).

765 sayılı Kanunun 332. maddesiyle hükümet makamlarının buyruk ve kararlarına konulan

mühürler korunmaktadır. Bunların buyruk ve kararları belgelemek, diğer kağıtların doğruluğunu ve

gerçeğe uygunluğunu onaylamak için kullanılması gerekir.

Etkin Pişmanlık

1. 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 201: 197, 198, 199 ve 200. maddelerde tanımlanan

suçlarla ilgili olarak cezadan kurtulmaya olanak veren etkin pişmanlık durum ve koşulları açıklanmıştır.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 326: 316-325. maddelerde belirtilen suçlarda cezadan bağışıklık

durum ve koşulları gösterilmiştir.

765 sayıl Kanunun 326. maddesine göre; soruşturma ve kovuşturma makamlarınca haber

alınmadan önce, kendi istek ve iradesiyle 316-325. maddelerdeki suçlardan bir veya birkaçının sonuç

Değerli Damgalarda Sahtecilik

1. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 199/1: 1 yıldan beş yıla kadar hapis ve (52. madde

gözetilerek) 5 günden 730 güne kadar adli para cezası.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 322/1: 316,318,320. maddelerdeki cezaların yarısı.

(c) 765 sayılı T.C.K. madde 329/1: (15. madde yollamasıyla) 7 günden 1 yıla kadar hapis

ve 200 liraya kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı Kanunlardaki artış oranı

uygulanır).

Her iki Kanun da değerli damgaların ulusal ve yabancı ülkeye ait olması arasında ayırım

Kamu Değeri Kağıtları ( Paraya eşit sayılan değerler )

(a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 198: Paraya eşit sayılan değerlerin belirtildiği bir

tanım maddesidir.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 331 ve 316/2 (son): 331. maddede paraya eşit sayılan değerler

olan kamu değeri kağıtları açıklanmakta, 316/2(son) madde ise, ulusal ziynet altınlarının da “para”

hükmünde olduğu belirtilmektedir.

765 sayılı T.C.K.nun 331. maddesi (ikinci cümlesi) uyarınca “kağıt para” kamu değeri

kağıtlarındandır ve kamu değeri kağıtları para gibidir. Bunlar; (a) Yasa gereği madeni paralar gibi

Paralarda Sahtecilik

1. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 197/1: 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve (52. madde

gözetilerek) 5 günden 10.000 güne kadar adli para cezası.

(b) 765 sayılı T.C. K. madde 316/1: 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 1000 liradan 10.000 liraya

kadar ağır para cezası (19. madde ile 3506 ve 4421 sayılı Kanunlarda öngörüler artış oranı uygulanır).

Her iki madde de “para” nın ulusal veya yabancı ülke parası olması arasında fark

gözetilmemiştir. Ancak, “parada sahtecilik” diğer deyimiyle “kalpazanlık” suçunun işlenebilmesi

Tüzel kişiler için güvenlik tedbiri

YENİ TCK MD.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 169. - (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve
dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına
haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ESKİ TCK
HÜKMÜ
Eski kanunda bu
hükme karşılık bir düzenleme
mevcut değildi

5237 S. TCK’nın 169. maddesinde hırsızlık suçunun işlenmesi
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler31 hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunabileceği kabul edilmiştir.

Kullanma hırsızlığı

YENİ TCK MD.
Kullanma Hırsızlığı
MADDE 146. - (1) Hırsızlık suçunun,
malın geçici bir süre kullanılıp
zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi
hâlinde, şikâyet üzerine, verilecek ceza
yarı oranına kadar indirilir. Ancak
malın suç işlemek için kullanılmış
olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

ESKİ TCK MD.
Madde 494/I-3 Hırsızlık;
1.Geçici olarak kısa bir süre
kullanılıp zilyedine iade edilen veya
zilyedin kolaylıkla bulabileceği bir
yere bırakılan veya iade edilmek
üzere alındığı açıkça anlaşılan ve
ücret karşılığı yük ve yolcu
taşımacılığına tahsis edilmiş olmayan

Hırsızlıkta çalınan mal değerinin azlığı

Y. TCK MD.
MADDE 145. - (1)
Hırsızlık suçunun
konusunu
oluşturan malın
değerinin azlığı
nedeniyle,
verilecek cezada
indirim
yapılabileceği gibi,
ceza vermekten de
vazgeçilebilir.

ESKİ TCK MD.
Madde 522 - Onuncu babda beyan olunan cürümlerin
işlenmesinde cürmün mevzuu olan şeyin veya ika edilen
zararın kıymeti pek fahiş ise mahkeme cürme mahsus
olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına
ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir.
Kıymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin yahut
vaki zararın cürüm işlendiği zamandaki kıymeti nazarı

Gece vakti işlenen hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 143. - (1) Hırsızlık
suçunun gece vakti işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza üçte
birine kadar artırılır

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-1
Hırsızlık:
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya
mahsus bir yerde veya müştemilatında
işlenirse;

(Şayet bu suç örgütün faaliyeti çerçevesinde ise verilen ceza 15 yıla kadar hapis
ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.Adli para cezası verilirken verilen hapis
cezası ile orantı kurulmamalı hırsızlık suçu ile oluşan zarar ve elde edilen yarar
dikkate alınmalıdır.Buradaki adli para cezası bir nevi müsadere hükmüdür.)

Enerji hırsızlığının örgüt faaliyetiyle yapılması

Fıkranın ikinci kısmında bu fiillerin bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde cezanın daha da ağırlaştırılacağı
hükme bağlanmıştır.

Maddedeki örgüt deyiminden 5237 sayılı kanunun 220/1
maddesi uyarınca, “amaçlanan suçları işlemek için ve elverişli olmak
koşulu ile an az üç kişinin bir araya gelmesi”dir.
Söz konusu fıkrada, “suçun bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesinin” niçin yalnızca m. 142/3’de öngörülen nitelikli
hal bakımından nitelikli hal olarak göz önünde bulundurulduğu hususu haklı
eleştirilere yol açmıştır.

Büyük veya küçük baş hayvan hırsızlığı

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (2)
Suçun
g)Barınak
yerlerinde, sürüde
veya açık yerlerde
bulunan
büyük
veya küçük baş
hayvan hakkında,

ESKİ TCK MD.
Madde 491/III-5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus
yerlerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yerlerde
veya kırlarda bırakılan ve haklarında 492. maddenin 9
uncu fıkrasının tatbiki mümkün olmayan hayvanları bu
yerden almak suretiyle işlenirse;
492/I-9. Meskun bir hanenin doğrudan doğruya
müştemilatından olan veya duvarla çevrilmiş bulunan
yerlerindeki hayvan hakkında işlenirse;

Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı

TCK.nun 142/1-b bendinde yazılı 2. ağırlaştırıcı neden de
hırsızlığın bina7 ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya
hakkında işlenmesidir. Eski TCK’da bina ve eklentilerine girilerek suç
işlenmesi hali biri gündüz girilmesi hali(491/III-4.bent),diğeri ise gece girilmesi
hali(492/I-1. bent) olmak üzere iki hükümde düzenlenmişti.Geceleyin bina
içinde işlenmesi gündüze göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktaydı.Yeni
kanun gündüz-gece farkını kaldırarak suçun bina ve eklentileri
içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesini

Nitelikli Haller

Eski kanunda hırsızlık suçuna ilişkin olarak 491, 492 ve 493.
maddesinde yer alan nitelikli unsurların büyük bölümünün yeni kanunda tek
bir maddede toplandığını, 142. maddede toplandığını görmekteyiz. Ancak bazı
nitelikli unsurlara yeni kanunda yer verilmemiştir. Bundan farklı olarak bazı
yeni nitelikli unsurlar da yeni kanunda kabul edilmiştir.

Bunlardan birincisi elektrik enerjisine karşı hırsızlık suçunun
işlenmesidir. Bir diğeri ve en önemlisi elde veya üstte taşınan eşyaya karşı
hırsızlık suçunun işlenmesi yani kamuoyu literatüründe kapkaççılık olarak

Hırsızlık suçunda iştirak meselesi

Eski TCK’nın 491/son ve 492/son maddelerinde suçun ikiden
fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi hali ağırlatıcı neden oluşturuyordu.
Ancak yeni TCK’nda bu bir ağırlatıcı neden olarak düzenlenmemiştir.
Hırsızlık suçunun kanuni tarifindeki fiili birden fazla kişi
gerçekleştirmiş olabilir. Bu gibi durumda müşterek faillik söz konusudur ve
her fail eyleminden sorumludur.4

Basit hırsızlık suçu için lehe olan kanun 765 sayılı TCK.dur

Suçun temel şeklindeki bir başka farklılık da suçun cezasında
ortaya çıkmaktadır. Basit hırsızlık suçunun cezası yeni Türk Ceza Kanununa
göre bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirtilmiştir. Eski kanunda bildiğiniz
gibi alt sınır altı aydan başlanmaktaydı. Dolayısıyla 1 Nisan 2005’e kadar
işlenecek hırsızlık suçlarında lehe olan kanun şu an yürürlükte olan kanun
olacaktır.

Başkasına ait mal

Yeni düzenlemede rıza malın zilyedinden aranacak bir rıza
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama suçun konusunun mülkiyetinin mutlaka
başkasına ait olması lazımdır. Burada yer alan “başkasına ait mal” ifadesi, suçun
konusunu oluşturan malın mülkiyetinin başkasına ait olmasını ifade ediyor.

Bu doğrultuda yeni ceza kanunu sisteminde kişinin üzerinde
kendisine ait mülkiyet hakkı olan bir malı zilyedinin rızası dışında alması
halinde acaba hırsızlık suçu söz konusu olacak mıdır? Örneğin kişi mülkiyeti
muhafaza kaydıyla sattığı bir malı satın alanın rızası dışında geri aldığında

Bulunduğu yerden alma

Suçun temel şekline ilişkin hareket unsuru bakımından her iki
kanun arasında bir fark yok. Bulunduğu yerden alma, her iki kanunda da
kabul edilmiştir. Tabi burada almanın ne zaman tamamlanacağı çok önemlidir .

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir
banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar
sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

Sigortacılıkta Cezalar

İdarî cezalar

MADDE 34 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında belirlenecek esaslara aykırı davrananlar ile 5 inci maddesine aykırı olarak ruhsatsız faaliyet gösterenlerin işyerleri, Bakanın talebi üzerine valiliklerce bir yılı geçmemek üzere geçici olarak kapatılacağı gibi ilan ve reklamları da durdurulur ya da toplatılır.

(2) Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen başka işle iştigal yasağına aykırı davranılması halinde yirmibeşbin Türk Lirası,

Hırsız evde ise ne yapmalıyız?

>Sakin olunuz! Telaşlanmayınız! Hayatınızın her şeyden değerli olduğunu unutmayınız!
>Sizin için tehlike teşkil etmeyecekse Polisi arayınız!
>Can güvenliğiniz için hırsızla karşı karşıya gelmekten sakınınız!
>Hırsızın cezasını vermeye yeltenmeyiniz! Aksi halde kanun önünde suçlu duruma düşebilirsiniz!

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar